Tra ČR 310

Bruntál

Krnov

Milotice nad Opavou

Olomouc

Autor: pepah; e-mail: har<dot>jos<at>seznam<dot>cz
Download: Tra verzia 6.0 ( cca 1,67 GB )
Aktualizácia 6.1 ( cca 72 MB )
Aktualizácia 6.2 ( cca 31 MB ) ( update 30.03.2018 )
Aktualizácia 6.3 ( cca 12 MB ) ( update 25.12.2019 )
Aktualizácia 6.4 ( cca 32 MB ) ( update 25.12.2021 )
  Global ( cca 33 MB )
Návrat: Hore, Na hlavnú stránku, Na stránku MSTS, Na stránku Trate
Posledná aktualizácia - Last update 25.12.2021